سلام
گوشی اب خورده خاموش بود با ریبال تغذیه روشن شد در مرحله اول صدای زنگ داش
ولی الان وقتی کامل بستم صدای خشخش میکنه بازر
بازر تعویض کردم حل نشد