با سلام نحوه انلک شبکه این مدل می خوام
مدلu8180-1
شماره سریال357232040452045