یکی میشه به من بگه چرا تو کل کارکرد زده 13550تومن ولی کارکرد جاری15تومن ؟؟؟دیروز کارکردم 11هزاروخرده ای بود امروز میبینم شده 13550تومن حالا خوبه هرروز مکالمه رایگان میده خیرسرش نکنه همونارولحاظ کرده ؟